• کتاب «ساختن و شکستن گرید» منتشر شد

    شیراز- کتاب «ساختن و شکستن گرید» به اهتمام مهگان فرهنگ و نسرین صدقیان، مدرسان شیرازی به مناسبت سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به مخاطبان رشته گرافیک و طراحی ارائه شد.