مسئول برگزاری چهارمین دوره انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد واحد اقلید گفت: ۱۱ دانشجو برای عضویت در انجمن اسلامی دانشجویان مستقل رقابت کردند. " />چهارمین دوره انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل Archives | دیارحافظ