• سیستم آبیاری نوین درختان + تصاویر

    امروزه كشاورزي در كشور به دليل محدوديت منابع آب با چالش جدي مواجه است و این چالش بزرگ نیازمند آن است که در بخش كشاورزي از منابع موجود (آب، خاك، نيروي انساني) به طور بهينه استفاده شود. شعار سال:امروزه كشاورزي در كشور به دليل محدوديت منابع آب با چالش جدي مواجه است و این چالش […]