• مسیر حرکت امام رضا(ع) به امامت منتهی می‌شود

    رئیس دانشگاه آزاد اسلامی فارس گفت: وقتی مسیر حرکت امام رضا(ع) را بررسی می‌کنیم، می‌رسیم به مسیر امامت، بنابراین مسیر و راه به اعتبار آن کسی که در آن راه پا گذاشته، معتبر می‌شود.