• روزی به نام هوابرد

    اردو‌های راهیانِ نورِ کشور ، امسال به نام شهیدِ شاخص از استان فارس مزین شده است.