• عطش روستاها و آبی که هدر می‌رود

    شعارسال: خشکسالی و کمبود آب امروز برای مردم استان فارس به ویژه روستاها تبدیل به یکی از دغدغه‌های جدی و روزانه شده است، به گونه‌ای که در برخی از روستاها کشاورزی تعطیل شده و مردم دسته دسته از روستاها به سمت شهرهای اطراف مهاجرت می‌کنند. در این میان مشکلی دیگر بر سر آب روستاها قرار […]