عضو نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس، تقویت بُعد فرهنگی دانشگاه آزاد را برای تربیت نسل جوان بسیار مهم برشمرد. " />نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی Archives | دیارحافظ