• مسئله‌محور بودن در فضاهای علمی اصل است

    رئیس دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی فارس گفت: در یک فضای علمی مانند دانشگاه مسئله‌محور بودن شرط و یک اصل است و نباید در رویکردهای دانشگاه برای مردم تصدی‌گری کنیم.