• جانمایی صنایع بر پایه آمایش سرزمین باشد

    ایلنا: عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: برای استفاده مطلوب و حداکثری از ظرفیت و پتانسیل های خدادادی لازم است تا توزیع صنایع و…