دانشجوی دكتری فیزیولوژی ورزشی گفت: برای سالم بودن باید مراقب بود؛ چراکه هرگونه افراط و تفریط در نوع تغذیه و تحرك بدنی سبب دورشدن بدن از سلامتی می‌شود. " />كارشناس امور ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی لارستان Archives | دیارحافظ