• شهر باید برای کم توان‌ترین قشر جامعه ساخته شود

    شیراز-ایرنا-رئیس شورای شهر شیراز گفت: شورای پنجم این شهر تاکید دارد که شهر باید برای ضعیف‌ترین اقشار همچون کودکان و سالمندان ساخته شود تا در نتیجه آن همه اقشار بتوانند به سهولت از آن استفاده کنند.