• مسئولین فارس به فکر فقر آموزش عمومی و دانش اجتماعی باشند

    عضو شورای شهر شیراز گفت: مسئولین استان و شهر شیراز فقر آموزش عمومی و دانش اجتماعی را جدی بگیرند که مهمترین راه حل آن توسعه و افزایش کتابخوانی و مطالعه است. شعار سال: عضو شورای شهر شیراز گفت: مسئولین استان و شهر شیراز فقر آموزش عمومی و دانش اجتماعی را جدی بگیرند که مهمترین راه […]