• نشست «بر خوان سعدی» برگزار شد

    شیراز- بیستمین نشست از سلسله نشست‌های سعدی‌ با موضوع «بر خوان سعدی» توسط انجمن فرهنگ و ادب شیراز و با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی مرکز فارس و مرکز سعدی‌شناسی در سرای سخن برگزار شد.