معاون پژوهشکده شورای نگهبان گفت: فلسفه نظارت بر انتخابات مقابله با جرائم و تخلفات انتخاباتی و صيانت از آرای مردم است. " />فتنه 88 Archives | دیارحافظ