• شیراز از مهمترین مراکز پیوند اعضا در جهان

    شعار سال: حتما همیشه هدیه داده و گرفته اید، اما هدیه از نوع زندگی هم وجود دارد. در ایران، سی و یکم اردیبهشت را روز اهدای عضو و اهدای زندگی نامگذاری کرده اند، پیوند عضو، شروعی دوباره و بخشیدن زندگی به انسانی دیگر است.چه بسیار بیمار‌انی که در ایران و جهان به علت نداشتن برخی […]