• واحدهای صنفی خرامه تعطیل شد

    خرامه -رئیس اتاق اصناف خرامه گفت: تمامی اصناف شهرستان به غیر ازواحدهای صنفی میوه فروشی، قصابی، مرغ فروشی، سوپرمارکت ونانوایی، قنادان دیگر واحدها باید نسبت به تعطیلی واحد صنفی خود اقدام کنند.