• علامرودشت لرزید

    هواشناسی فارس میزان بارش باران در مناطق مختلف استان فارس را تا عصرامروز اعلام کرد.