• مرگ عابر پیاده در فارس

    جهاد کشاورزی فارس برای مقابله با ملخ های صحرایی، مرز استان هرمزگان را فردا پنجم اردیبهشت سم پاشی می کند.