• استان فارس تا رسیدن به میزان نرمال بارندگی هزار میلی متر فاصله دارد.

  • کشور در حال جهاد فرهنگی و اقتصادی است

    همسر سردار شهید مدافع حرم گفت: امروز کشور ما در حال جهاد فرهنگی و اقتصادی است و باید تلاش کنیم که مشکلات موجود برطرف شود.