• سرمایه درگردش و معوقات بانکی عمده‌ترین مشکلات صنایع فارس

    رییس سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان فارس عمده‌ترین مشکلات صنایع در این استان را نبود سرمایه در گردش، معوقات و جرائم بانکی، کمبود نقدینگی و … ذکر کرد. شعار سال: رییس سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان فارس عمده‌ترین مشکلات صنایع در این استان را نبود سرمایه در گردش، معوقات و جرائم بانکی، کمبود […]