• استان فارس تا رسیدن به میزان نرمال بارندگی هزار میلی متر فاصله دارد.