• توزیع پول مشروط به تحقق اشتغال باشد

    استاندار فارس گفت: حاضر هستم به واسطه جذب نشدن اعتبارات اشتغال بازخواست شویم اما توزیع پول بدون تحقق اهداف اشتغال انجام نشود؛ بنا نیست پول توزیع کنیم بلکه بنا داریم که پول در اختیار افراد اهل قرار دهیم که اشتغال ایجاد کنند. شعارسال: استاندار فارس گفت: حاضر هستم به واسطه جذب نشدن اعتبارات اشتغال بازخواست […]