سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان فارس، جزئیات نشست توجیهی خادم‌یاران رضوی در شهرهای استان فارس را تشریح کرد. " />جابر مهدیار Archives | دیارحافظ