عضو نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس، تقویت بُعد فرهنگی دانشگاه آزاد را برای تربیت نسل جوان بسیار مهم برشمرد. " />تکریم و معارفه رؤسای جدید و قدیم دانشگاه آزاد اسلامی سروستان Archives | دیارحافظ