• توليد کالاي باکيفيت زمينه ساز تحقق شعار سال است

    استاندار فارس با اشاره به نامگذاري سال ۹۷ به نام `حمايت از کالاي ايراني` گفت: توليد کالاي با کيفيت زمينه ساز تحقق شعار سال است و از اين رو، اين موضوع بايد مورد توجه صنعتگران باشد. شعار سال: اسماعيل تبادار چهارشنبه در گردهمايي فرمانداران شهرستان هاي فارس افزود: حمايت از کالاي ايراني مقوله اي دو سويه […]