• دستگاه قضایی از فعالیت های اقتصادی مشروع حمایت می کند

    رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: قوه قضائیه عزم را جزم کرده تا از فعالیت های اقتصادی مشروع حمایت و دفاع کند تا از شکل گیری فعالیت های ناسالم اقتصادی جلوگیری شود. شعارسال: رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: قوه قضائیه عزم را جزم کرده تا از فعالیت های اقتصادی مشروع حمایت و دفاع کند […]