• ایجاد کشت جایگزین درحد شعار باقی مانده است

    شعار سال: اسماعیل تبادار چهارشنبه در همایش بحران آب در شیراز افزود: کشت های کم مصرف و رفتن به سمت کشت های گلخانه ای از جمله راهکارهای موثر در صرفه جویی آب است. وی به برخی از اثرات خشکسالی در استان فارس اشاره کرد و گفت:منطقه ای مثل خرامه در استان فارس که پیشتر شلتوک […]