• ظرفیت احزاب در مباحث مختلف به کار گرفته شود

    استاندار فارس، نگاه درست، کارشناسانه و قانونی به احزاب را زمینه ساز پویایی، نشاط و بالندگی جامعه دانست و گفت: باید از ظرفیت و توان احزاب در مباحث مختلف سیاسی، عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و فناوری استفاده کنیم. شعارسال: استاندار فارس، نگاه درست، کارشناسانه و قانونی به احزاب را زمینه ساز پویایی، نشاط و بالندگی جامعه […]