• روستاهای فارس سیراب از « بی‌آبی»؛ سراب وعده‌ها ادامه دارد

    کمبود آب در روستاهای استان فارس هر چند به یک قصه تکراری تبدیل شده اما تلخ و ملال‌آور است. شعارسال: کمبود آب در روستاهای استان فارس هر چند به یک قصه تکراری تبدیل شده اما تلخ و ملال‌آور است. کمبود آب در روستاهای استان فارس هر چند به یک قصه تکراری تبدیل شده اما تلخ […]