عضو نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس، تقویت بُعد فرهنگی دانشگاه آزاد را برای تربیت نسل جوان بسیار مهم برشمرد. " />تقویت بُعد فرهنگی در دانشگاه آزاد Archives | دیارحافظ