• تفکیک کازرون، فرصت یا تهدید

    شعارسال: از آبان ماه پارسال شایع شد که طرحی در وزارت کشور در دست بررسی است که بر مبنای آن، بخش های کوهمره نودان و چنارشاهیجان از کازرون جدا شوند و شهرستان جدیدی به نام ‘کوه چنار’ (ترکیبی از نام دو بخش شکل دهنده آن) ایجاد شود. شهر کازرون به عنوان مرکزاین شهرستان ۱۲۰ کیلومتر […]