وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جمع دانشگاهیان دانشگاه شیراز با اشاره به اهمیت جایگاه علوم انسانی در پیشرفت پایدار جامعه، بر ضرورت توجه بیشتر به آن تأکید کرد. " />تحول علوم انسانی Archives | دیارحافظ
  • ضرورت توجه بیشتر به علوم انسانی

    وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جمع دانشگاهیان دانشگاه شیراز با اشاره به اهمیت جایگاه علوم انسانی در پیشرفت پایدار جامعه، بر ضرورت توجه بیشتر به آن تأکید کرد.