رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان گفت: لازمه مسئولیت، پاسخگوبودن است و هر مسئولی باید در چارچوب قانونی و با شرح وظایف خود عمل کند. " />تحصیل Archives | دیارحافظ
  • لازمه مسئولیت، پاسخگوبودن است

    رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان گفت: لازمه مسئولیت، پاسخگوبودن است و هر مسئولی باید در چارچوب قانونی و با شرح وظایف خود عمل کند.