• بخش زیادی از مهاجرت های استان فارس به دلیل خشکسالی است

    استاندار فارس گفت: به دلیل خشکسالی چند سال گذشته بخش زیادی از روستاها و شهرهای استان به شیراز مهاجرت کردند. شعار سال: اسماعیل تبادار ظهر پنجشنبه در دیدار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: فارس استانی با تنوع قومی فراوان است ولی فرصت است که اصالت در قومیت باعث کاهش طلاق شده است. […]