• طرح احداث باغ‌های دیم در اراضی شیب‌دار توسعه یابد

    وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشاورزی در اراضی شیبدار سبب افزایش تولید و اشتغال می‌شود، گفت: مدیران استان فارس با تسهیل و تسریع در امور متقاضیان، زمینه توسعه باغ‌های دیم در اراضی شیب‌دار را فراهم کنند. شعار سال: به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان فارس، محمود حجتی امروز با سفر به شهرستان […]