مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس گفت: بازگشت به هویت ملی و دینی و حاکمیت اسلام از بزرگترین دستاوردهای نظام است. " />بازگشت به هویت ملی و دینی Archives | دیارحافظ