• بازگشایی واحدهای تولیدی فسا اولویت دارد

    شیراز-ایرنا- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فسا گفت:راه اندازی و باز گشایی واحدهای تعطیل شده که امکان تولید داشته باشند و زمینه اشتغال را فراهم کنند در اولویت است.