استاد دانشگاه و فعال فرهنگی گفت: راه برون‌رفت از همه مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تقویت ساختار اعتقادی مردم است. " />اندیشه امام Archives | دیارحافظ