عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به‌عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد كشاورزی ایران انتخاب شد. " />انجمن اقتصاد كشاورزی Archives | دیارحافظ