امیر نصیرزاده در دیدار با خانواده شهدا در شیراز گفت: تکریم از شهدا مربوط به زمان خاصی نیست. " />امیر نصیرزاده Archives | دیارحافظ