• نمایندگان مجلس، سامان‌دهی قراردادهای موقت را در دستور کار قرار دهند

    علی راستگو گفت: همه عادت دارند ضعف نیروی کار را عامل اصلی مشکلات واحدهای تولیدی معرفی کنند. درحالیکه وقتی آمار و تحلیل‌های رسمی ارائه می‌شود در ابتدا موارد دیگری همچون فقدان نقدینگی، بدهی به دولت و بانک‌ها، فرسودگی دستگاه‌ها، سوءمدیریت و… به‌عنوان مشکلات اصلی واحدهای تولیدی معرفی می‌شوند و بعد از آن هست که ضعف […]