معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی بر توسعه رشته‌های بین‌رشته‌ای تاکید کرد و ارتقای کیفیت مناسب را مهم‌ترین معیار حوزه علوم پزشکی این دانشگاه دانست. " />استاد مطهری Archives | دیارحافظ