بیشترین آثار به‌جامانده از دوره زندیه در شیراز قرار دارد و بهترین اثر موجود در این دوران، ارگ کریم‌خانی است. " />ارگ کریم‌خان Archives | دیارحافظ