• ۱۹ نفر از سرشاخه های اصلی یک شرکت هرمی دستگیر شدند

    این روابط عمومی در گزارش روز سه شنبه خود بیان داشت: این ۱۹ نفر، با ادعای سرمایه گذاری در بورس های بین المللی با استفاده از روش های فریبکارانه و با تشکیل زنجیره های انسانی، سرمایه افراد را جذب و مبالغ قابل توجهی ارز از کشور خارج می کردند. بنا به این گزارش، از روش […]