• فعالیت نامزدهای انتخاباتی رصد می شود

    شیراز_ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس گفت: هیچ دستگاه اجرایی حق تبلیغ و توصیه برای هیچ کاندیدایی ندارند و تحرکات نامزد های انتخاباتی نیز مورد توجه بوده است.