• کمک اوقاف به آسیب دیدگان سیل

    رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: تحقیقات قضایی از سوی کارشناسان برای مشخص شدن حادثه سیل دروازه قرآن شیراز ادامه دارد.