• پل های تاریخی فارس چشم انتظار پول های تعمیر

    با اینکه اکثر پل های تاریخی فارس در فهرست ملی به ثبت رسیده و میانگین قدمتشان به ۴۰۰ تا ۵۰۰ سال قبل برمی گردد و از ارزش فرهنگی و تاریخی بسیاری برخوردارند، اما در آستانه نابودی قرار دارند و به مخروبه هایی در کنار جاده های استان تبدیل شده اند. آثاری که به رغم آسیب […]