به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، مصیب امیری عصر اظهارداشت: با هدف رونق اقتصادی و اشتغالزایی بافت تاریخی شیراز، تاکنون مجوز ایجاد ۳۷ تاسیسات اقامتی و پذیرایی صادر و ۲۹ تاسیسات گردشگری در این محدوده به بهره برداری رسیده است.
وی ادامه داد: در آینده نزدیک، تعدادی از خانههای ثبتی در تملک میراث فرهنگی فارس، با اولویت تبدیل به موزه و خانه های صنایع دستی؛ نیز به صورت قانونی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
مدیر کل میراث فرهنگی فارس گفت: وضعیت این بناهای ملی که عموما در بافت تاریخی- فرهنگی شیراز واقع شده اند، توسط کارشناسان این اداره کل بررسی و با هدف حفظ توازن، مرمت و احیا؛ با کاربری فرهنگی و بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۲۷ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به بهره برداری می رسند.