کد خبر: 4499تاریخ انتشار : ۱۹:۳۶:۳۱ - شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

مرتعداران در اقتصادی کردن طرح های منابع طبیعی فارس مشارکت کنند

مرتعداران در اقتصادی کردن طرح های منابع طبیعی فارس مشارکت کنند

مرتعداران در اقتصادی کردن طرح های منابع طبیعی فارس مشارکت کنند


مرتعداران در اقتصادی کردن طرح های منابع طبیعی فارس مشارکت کنند