مبین نیکدل در گفتوگو با خبرنگار برنا از فارس درخصوص جلسهی این گروه با وزارت ارتباطات در حاشیه مسابقات کشوری رایمون کاپ اظهار داشت: با توجه به تأخیر در برگزاری این مسابقات، جلسهای با حضور اعضای گروه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرامون نخبگان استان فارس داشتیم.
وی افزود: در این جلسه تسهیلات خوبی را توانستیم برای استان دریافت کنیم و طبق هماهنگیهای صورت گرفته با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای شهر اسلامی شیراز، استانداری فارس، اداره کل فناوری اطلاعات استان و اداره کل ورزش و جوانان فارس، شاهد اتفاقات خوبی در چند روز آینده در سطح استان خواهیم بود.
مدیر موسسه فرهنگ گستران نیکان فارس با اشاره به ایجاد تعاملات سازنده با بخش فضایی دانشگاه امیرکبیر تهران، گفت: همچنین جلسهای با میگون پوری، ریاست پژوهشکده مدیریت توسعه و تجاریسازی محصولات در دانشکده کارآفرینی تهران پیرامون علم کارآفرینی، فرآیند هوشمند سازی کامل شهری، شبکهسازی نوین جوانان نخبه و کارآفرین کشور و نحوه توسعه علم استارتآپ و کارآفرینی بحث شد که درنتیجهی آن شاهد اتفاقات مهمی در سطح استان طی ماههای آینده خواهیم بود.
نیکدل با اشاره به قول مساعد دادهشده در جلسات با وزارت ارتباطات و پژوهشکده مدیریت توسعه و تجاریسازی محصولات، ادامه داد: آقای خبازی در این جلسه قول هدایت جوانان و جلوگیری از سنگاندازی در برگزاری اینگونه مسابقات را دادند و همچنین از سازماندهی بین کارآفرینان و استارتآپیها و تمامی کسانی که بهنوعی به بخش فناوری اطلاعات مربوط هستند و شبکهسازی آنها خبر دادند.
وی عنوانکرد: آقای میگون پوری هم قول دادند که در سطح فارس پروژههای هوشمند سازی صورت بگیرد که درنتیجه آن شاهد کارآفرینیهایی با ایجاد اشتغال پایدار قابلتوجهی در سطح استان خواهیم بود.